Woningstichting Spaubeek en ZOwonen hebben intentie om te fuseren

Op 16 december jl. tekenden de heer Wiel Mesters en de heer Paul Krekels, bestuur WS Spaubeek en Ton Mans, directeur-bestuurder ZOwonen een intentieverklaring, waarmee beide partijen instemmen met een traject om eind 2017 tot fusie te komen.

Woningstichting Spaubeek heeft geconstateerd dat ze op de langere termijn moeilijk kan voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden. De huidige en toekomstige huurders mogen daar niet de dupe van worden. Om de continu├»teit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Spaubeek te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Spaubeek op zoek gegaan naar een partner in de regio die de belangen van haar huurders kan blijven borgen. In ZOwonen hebben ze deze partner gevonden. Woningstichting Spaubeek en ZOwonen werken reeds jaren samen op administratief en onderhoudsgebied. 


ZOwonen is betrokken bij de volkshuisvesting in de Westelijke Mijnstreek en financieel gezond. Zij neemt de verantwoordelijkheid op zich om goede en betaalbare woningen voor de mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen en de dienstverlening aan deze doelgroepen in haar werkgebied te garanderen. De komende tijd gaan beide corporaties de fusieplannen verder uitwerken.