ZO werken wij

Op deze pagina lees je hoe ZOwonen bestuurd wordt en welke reglementen en codes gelden. Ook vind je informatie over onze samenwerking met belanghouders en huurdersverenigingen.

Belanghouders

ZOwonen treedt als maatschappelijk ondernemer in dialoog met de belanghouders. We maken duidelijk wat je van ons mag verwachten. ZOwonen verantwoordt zich over haar geleverde prestaties. Hierdoor vergroten we onze zichtbaarheid en zijn we aanspreekbaar op ons handelen. ZOwonen richt zich de komende jaren op het verder uitbouwen van de samenwerking met belanghouders. Aanspreekbaar, verbindend en zichtbaar. Daar gaan we voor.

Belanghouders zijn onder andere huurdersorganisaties, gemeenten, provincie, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en collega woningcorporaties. 

Elk jaar maken we per regio (in ons geval de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg) prestatieafspraken met andere corporaties, gemeenten en de huurdersorganisaties. Daarnaast maken we aanvullende prestatieafspraken per gemeente. Hierin spreken we met elkaar af wat we dat jaar gaan doen op allerlei gebieden. 

Huurdersorganisaties

Als huurder van ZOwonen kun je lid worden van een huurdersorganisatie en via die weg betrokken worden bij onze activiteiten rondom beleid en beheer. 

ZOwonen is een stichting die bestuurd wordt door één bestuurder: Janine Godderij. In de statuten staan de regels over onder andere de samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen en de verantwoording door het bestuur. De werkwijze van het bestuur is beschreven in het Bestuursreglement ZOwonen.

Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan het bestuur. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en haar werkwijze zijn beschreven in het Reglement Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden en de profielschets. 

Daarnaast beschikt de Raad van Commissarissen van ZOwonen over een Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie en een Reglement van de Audit Commissie.

Integriteitscode

ZOwonen vindt het belangrijk dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. Ook de Raad van Commissarissen onderschrijft deze code.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers die een misstand vermoeden kunnen deze anoniem melden. De melding wordt onderzocht en de medewerker hoeft niet te vrezen voor sancties vanwege het melden. Dit is vastgelegd in de klokkenluidersregeling.

Governancecode Woningcorporaties

ZOwonen onderschrijft de in de Governance Code Woningcorporaties vastgelegde beginselen.

Jaarverslag

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verantwoorden zich ook via het jaarverslag over het onderwerp governance.

Visitatie

Één keer in de vier jaar zijn we verplicht om een visitatie te laten uitvoeren. Via deze visitatie worden onze maatschappelijke prestaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Met de uitkomsten van het Visitatierapport kunnen we onze prestaties verbeteren.