Over ZOwonen

Hoe gaan wij om met onze belangrijkste risico’s?

Van onvoorziene onderhoudsuitgaven tot de bescherming van de ICT-systemen. Risk & Compliance Officer Ingrid ten Have over de 6 belangrijkste risico’s en hoe we daarmee omgaan.

Wat houdt je functie in?

Mijn baan heeft bij alle woningcorporaties net een andere naam: controller, interne auditor of woningwetcontroller. Ik houd me bezig met het in control zijn van de organisatie, het risicomanagement, het naleven van wet- en regelgeving, interne audits en de organisatiecultuur. Van mij wordt verwacht dat ik gevraagd en ongevraagd advies geef aan de Directeur-bestuurder en aan de Raad van Commissarissen.

"De organisatie wil vooruit en iedereen levert zijn eigen belangrijke bijdrage aan het geheel."

Wat zijn jouw drijfveren om iedere dag aan de slag te zijn bij ZOwonen?

Voor onze bewoners en woningzoekenden is een thuis een belangrijke basisbehoefte. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat onze organisatie goed functioneert en dat we de beschikbare middelen goed besteden. Ik vind het belangrijk dat dit eerlijk, integer, doelgericht en transparant gebeurt.

Ik bekijk vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en word in deze functie uitgedaagd om op mijn eigen kompas te varen. Vanuit mezelf heb ik een sterke drive voor het realiseren van structurele verbeteringen in processen. Ik bepaal graag mijn eigen aanpak en ik krijg daar ook de ruimte voor.

Wat ik heel prettig vind in mijn werk, is dat ZOwonen een organisatie is met stevige ambities. De organisatie wil vooruit en iedereen levert zijn eigen belangrijke bijdrage aan het geheel. Mijn persoonlijke talent wordt voldoende uitgedaagd en dat zie ik ook bij anderen terug.

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar ZOwonen tegenaan loopt? Om onze maatschappelijke ambities te realiseren moeten we de basis goed op orde hebben. We hebben een gewaagde visie. Om naar buiten te kunnen shinen moeten de interne processen ook goed op orde zijn.

Op strategisch niveau hebben we een top zes bepaald van risico’s die het goede verloop van ons werk bedreigen:

1. We willen onvoorziene onderhoudsuitgaven voorkomen door vastgoeddata op orde te hebben en de staat van woningen goed in beeld te hebben.

2. We beheren persoonsgegevens van bewoners en zijn afhankelijk van onze ICT-systemen. Onze ICT-omgeving moet dan ook goed beschermd zijn tegen mogelijke inbreuken of uitval. De kans op een inbreuk is aanwezig en de mogelijke impact ervan is groot.

3. We zien een toename van het aantal kwetsbare bewoners waardoor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel onder druk komt te staan. Zo is er een toename van het aantal verwarde personen en van bewoners die de huur niet kunnen betalen. Dit vraagt om mensenwerk. Ook willen wij zichtbaar zijn in de wijk en bijdragen aan de zelfredzaamheid van onze bewoners.

4. De landelijke politiek kan besluiten nemen die een negatieve impact hebben op onze organisatie. Denk daarbij aan opgelegde huurbevriezing of een grote focus op verduurzaming. Als organisatie kunnen we hier maar beperkt invloed op uitoefenen. We volgen de ontwikkelingen, we checken de lokale feiten en we blijven in gesprek met lokale beleidsmakers.

5. Door een gebrek aan grondposities en materialen of doordat partners niet beschikbaar zijn, bestaat er een risico dat ZOwonen haar vastgoedopgave niet of niet tijdig kan uitvoeren. Ook ligt er een grote duurzaamheidsopgave. Dat kan als gevolg hebben dat er in de toekomst onvoldoende passende woningen zijn voor onze doelgroep op dat moment.

6. Tot slot is er het risico dat ZOwonen onvoldoende aantoonbaar in control is. We willen de kans op verrassingen verkleinen en hechten veel waarde aan het verder ontwikkelen van het risicobewustzijn in de organisatie.

"Onze bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat onze organisatie goed functioneert"

Hoe gaat ZOwonen daarmee om?

Ieder risico heeft een eigen risico-eigenaar waarmee we beheersingsmaatregelen in kaart hebben gebracht. Dat kunnen bestaande of nog te implementeren maatregelen zijn. We zorgen ervoor dat onze processen hierop aansluiten en dat er op alle niveaus bewust wordt gewerkt aan het beheersen van de risico’s om zo onze doelen te bereiken. Elke vier maanden wordt deze top zes geëvalueerd met de risico-eigenaar en bespreken we de kans dat het risico zich voordoet, de mogelijke impact en de mate van beheersing. Deze input wordt samengebracht en dan bespreken we de samenhang van de risico’s. Vervolgens gaat de rapportage naar de Raad van Commissarissen.

Waar ben je het meest trots op in 2021?

Vanuit onze koers, de huidige situatie, mogelijke ontwikkelingen en theorie hebben we hebben dit jaar een nieuwe strategische risico top-6 opgesteld. Ik ben er vooral trots op dat we helder hebben welke risico’s het realiseren van onze doelstellingen kunnen bedreigen. Dat betekent dat we hier heel bewust mee om kunnen gaan en zo de juiste keuzes maken. Ik kijk tevreden terug op het traject dat we gezamenlijk hebben afgelegd om dit tot stand te krijgen. Samen met een extern adviesbureau hebben we ons risicoprofiel bepaald en hebben we gekeken hoe we de risico’s kunnen beheersen en hoe we kansen kunnen benutten. Het geheel is op een pragmatische, no-nonsense manier tot stand gekomen, met ruimte voor goede discussies en actieve bijdragen van de Directeur-bestuurder, het directieteam en de RvC.

Welke ontwikkelingen verwacht je voor het komende jaar? Eén van de thema’s waar ik in 2022 specifiek mee aan de slag ga, is soft controls: cultuur, houding, gedrag en betrokkenheid van medewerkers. Deze staan tegenover de hard controls: regels, procedures en richtlijnen. Ik baseer me hierbij op het model van Muel Kaptein. Soft controls zijn het fundament van risicomanagement.

Onze organisatiecultuur is de afgelopen jaren veranderd naar een meer open cultuur, waarbij eigen initiatief wordt gestimuleerd. Ik vind het belangrijk dat daarbij ook twijfels en dilemma’s gedeeld worden. Dat zaken bespreekbaar zijn. Dat er geleerd wordt van fouten en bijna fouten. Dat we elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken. Dit jaar wil ik een organisatie-brede nulmeting houden om op te halen hoe we scoren op soft controls. Het doel is om verbeterpunten te signaleren. De scores vanuit de vragenlijsten vind ik minder belangrijk dan het gesprek dat eruit voortkomt.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy