Vernieuwde samenwerking huurdersorganisaties

We staan de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave. Van dubbele vergrijzing tot gezinsverdunning, stijgende zorgvraag en verduurzaming. Dit kunnen we niet alleen. De samenwerking met de huurdersorganisaties is daarbij van essentieel belang. De vorige overeenkomst dateerde van 2005. Daarom hebben we samen met de huurdersorganisaties - Huurdersvereniging Geleen, Huurdersbelangenraad Beek, Stichting Huurdersbelangen Limbricht en Bewonersraad ZOwonen (Beekdaelen) - een nieuwe overeenkomst opgesteld.

GEZAMENLIJKE VISIE

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over verantwoordelijkheden, rol- en taakverdeling en de overlegstructuren tussen ZOwonen en de huurdersorganisaties. Nieuw in de overeenkomst zijn de visie en missie van de huurdersorganisaties: “Het behartigen van de belangen van onze huurders op een zodanige manier dat er een goede, betaalbare, en in omvang voldoende sociale woningvoorraad en een leefbare woonomgeving is en blijft, ook voor toekomstige huurders. Dit door in nauw contact met de achterban, strategisch en tactisch overleg te voeren met ZOwonen, vanuit eigen kennis en kracht.” Afgesproken is dat we met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect.

BEWONERS CENTRAAL

Het betrekken en laten meedoen van bewoners vinden we vanzelfsprekend belangrijk. Om kansen te creëren zodat bewoners zich kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is daarvoor de basis. Ook de huurdersorganisaties onderschrijven deze ambitie. Zij zijn de schakel tussen ons en de bewoners. Voor de huurdersorganisaties is een grote rol weggelegd om de betrokkenheid van bewoners, in beleidszaken waarvoor ZOwonen advies aan de huurdersorganisaties vraagt, te vergroten. Dit wordt in een participatieplan met participatietoolkit verder uitgewerkt.

"Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect"

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy