Governance

ZOwonen onderschrijft de in de Governance Code Woningcorporaties vastgelegde beginselen. Hieronder zie je hoe ZOwonen bestuurd wordt en hoe het toezicht geregeld is.

ZOwonen is een stichting en heeft één bestuurder: Janine Godderij. In de statuten staan de regels over onder andere de samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen en de verantwoording door het bestuur. De werkwijze van het bestuur is beschreven in het Bestuursreglement ZOwonen.

Raad van Commissarissen

Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan het bestuur. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en haar werkwijze zijn beschreven in het Reglement Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden en de profielschets.

Daarnaast beschikt de Raad van Commissarissen van ZOwonen over een Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie en een Reglement van de Audit Commissie.

Integriteitscode

ZOwonen vindt het belangrijk dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. Ook de Raad van Commissarissen onderschrijft deze code.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers die een misstand vermoeden kunnen deze anoniem melden. De melding wordt onderzocht en de medewerker hoeft niet te vrezen voor sancties vanwege het melden. Dit is vastgelegd in de klokkenluidersregeling.

Documenten Governance

Jaarverslag en jaarrekening

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verantwoorden zich ook via het jaarverslag en de jaarrekening over het onderwerp governance.

Visitatie

Één keer in de vier jaar zijn we verplicht om een visitatie te laten uitvoeren. Via deze visitatie worden onze maatschappelijke prestaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Met de uitkomsten van het Visitatierapport kunnen we onze prestaties verbeteren.

In 2019 is onze nieuwe koers bepaald. Daarin hebben we de beweging van vastgoedbedrijf naar maatschappelijke organisatie centraal gesteld. In 2020 wilden we graag weten of we op de goede weg zijn met deze beweging. En vooral hoe onze belanghebbenden ons ervaren. Daarom hebben we vrijwillig een tussentijdse beoordeling laten uitvoeren.

Zowonen governance
Niet gevonden wat je zocht? Probeer het hier opnieuw
© 2024 ZOwonen. Alle rechten voorbehouden.  Algemene voorwaarden Privacybeleid Disclaimer
Design:  Mannen van 80 Realisatie:  Zuiderlicht